Bericht over de platformcommissie

Augustus 2016

In 2006 besloot de minister van VWS de landelijke regie voor de prenatale screening neer te leggen bij het RIVM-CvB. Het RIVM-CvB voert deze regie binnen de kaders die VWS stelt. Omdat het bij prenatale screening gaat om onderzoeken naar ernstige afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is, mogen de testen alleen worden aangeboden en/of uitgevoerd door partijen die beschikken over een vergunning in het kader van de Wet Bevolkingsonderzoek (WBO). Deze vergunningen zijn bij de landelijke invoering in 2007 door de minister van VWS uitgegeven aan acht regionale centra (RC’s) gelieerd aan de Universitaire Medische Centra (UMC’s), met als belangrijkste taak coördinatie en kwaliteitsborging van prenatale screening in de regio.

In de afgelopen jaren is de prenatale screening uitgegroeid tot een goedlopend programma. Nederland loopt voorop in het beleid rond het bieden van informatie aan zwangere vrouwen indien gewenst (informed choice) en is uniek in de uniformiteit waarnaar gestreefd wordt. Desondanks constateren betrokken partijen dat er op onderdelen nog ruimte is voor verbetering. Er is in sommige gevallen bijvoorbeeld onduidelijkheid over de huidige rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende organen. Daarom is in 2014, op verzoek van het ministerie van VWS, door KPMG-Plexus een onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen in de bestuurlijke structuur van het landelijk programma prenatale screening. De conclusie van het rapport is onder meer dat alle regionale centra een juridische entiteit dienen te worden, losgekoppeld van het UMC.

Conform de Zorgbrede Governancecode heeft ieder regionaal centrum een toezichthoudend orgaan. In onze regio is dit de regionale platformcommissie. Door het omvormen van de bestuurlijke structuur van het RCNZH naar een stichting komt de regionale platformcommissie RCNZH te vervallen en zal zij plaats gaan maken voor een nog samen te stellen adviesraad. Dit betekent dat er geen vergaderingen meer van de platformcommissie zullen worden gepland.